تبلیغات
(((فقط خنده))) - بر طبق قوانین ..خودکشی جرم نیست... لذا معــــــــــــــــاونت در خــــــــودکشی هم ؛ جرم محسوب نمی شـــــــــــود ...


  • پرشین گراف
  • بامبی
  • ضایعات